Zeolit

Hem » Zeolit

Jämförelse av filtermedia Active (Actiw) Filter med filtermedia Glas

Olika filtermedier används för filtrering av poolvatten, inklusive Active (Actiw) Filters glas- och zeolitbäddar, vars egenskaper och prestanda presenteras nedan för en direkt jämförelse av de två filtermedierna.

Bäddar av glas – glas som filtermedia.

Det viktigaste attributet som presenteras av tillverkare och distributörer av glasbäddar är den ökade aktiva ytan hos enskilda korn och den negativa laddningen som begränsar möjligheten till biofilmutveckling på kornytan. Dessa egenskaper erhålls visserligen först efter applicering av den så kallade aktivatorn, och det är inte helt klart vilka faktiska egenskaper produkten får efter den så kallade aktiveringen. Om en negativ laddning uppstår på glasytan kommer den dessutom snabbt att neutraliseras av positiva joner som finns i vattnet. För i poolen har vi inte att göra med demineraliserat vatten, utan snarare vatten med ökad salthalt på grund av avdunstningsprocessen.

  • Glas är ett mycket hårt material med skarpa kanter, vilket ökar den destruktiva effekten på material och kommer att leda till överdriven nötning, erosion och accelererat slitage.
  • Glas som skadar filtrens inre yta gör det lättare för både mineralföreningar och mikrobiella strukturer i form av biofilm att fästa.

Efter den operativa processen uppstår problemet med att hantera den använda bädden, som kan upparbetas i en smältugn, vilket genererar höga transportkostnader och mycket energi.

Som du kan se har användningen av lera i vattenreningsprocessen flera fördelar jämfört med kvartssand, men tyvärr är det inte ett idealiskt filtermaterial, och i vissa aspekter är det till och med skadligt.

Active (Actiw) Filter – filtermedia av ren klinoptilolit

Kallas många gånger lite felaktigt för endast Zeolit. Nedan kallar vi den för Active (Actiw) Filter dvs produktens rätta namn på marknaden.

Active (Actiw) filter är en aluminosilikatavlagring med strikt definierad sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper. Det bryts i en gruva i Slovakien, där några av världens renaste klinoptilolitfyndigheter finns. De högsta standarderna för urval med ett kvalitetskontrollsystem för kemisk sammansättning och strukturell struktur tillämpas under både gruvdrift och produktion. Vid tillverkningen av Active (Actiw) Filter används material med högsta prestanda. Vid bränning i ugnarna tillverkas en extrem ren produkt som uppfyller mycket höga krav inom medicin- och livsmedelstillverkning.

Active (Actiw) Filter har en aktiv yta som är 60 gånger så stor som glas och 20 000 gånger så stor som sand. Detta möjliggör en mycket effektivare filtrering av vatten med jonbyte, till exempel för ammoniak, vilket är avgörande vid behandling av poolvatten på grund av minskningen av THM-föreningar. Active (Actiw) Filter har en naturlig negativ jonladdning som uppstår vid korsningen av kristallskärmen som bildas av så kallade tetraedrar.

Tetraeder är kubiska regelbundna kristallstrukturer som bildar kanaler, makro- och mesoporer i vilka jonutbyte sker. Active (Actiw) Filter har en enorm förmåga att binda ammoniumföreningar, så att du kan minska mängden klordosering och sänka THM-halten i poolvattnet. 

Active (Actiw) Filter är en jonbytare, så processen är reversibel och kan, när det gäller ammoniak, utföras med hypoklorit där reaktionsprodukten blir molekylärt kväve, utan miljöförstörande föroreningar.

Negativ laddning begränsar effektivt den överdrivna utvecklingen av biofilmer i filtret, men på grund av dess struktur förhindrar den inte utvecklingen av mikrobiomet inuti strukturerna. Naturlig filtrering bör sträva efter en balans mellan “vänliga” mikrober och skadliga sådana som skapar den största säkerhetsbufferten.

Efter användning kan Active (Actiw) Filter återföras till naturen i form av ett utmärkt substrat för trädgårdsodling. Zeolitens struktur gör att vattnet hålls kvar i mikro- och mesotuberna och inte kan avdunsta vid temperaturer under 4000 C. Det är dock tillgängligt för växterna under torrperioden där rötterna får ut intill hela vätskeinnehållet och därmed kan överleva torra perioder. Dessutom utgör zeoliten en buffert för kväve- och kaliumföreningar, som tvättas ur jorden vid intensiv vattning eller regn.

Som bekant är ett av problemen under torrperioden att jorden förlorar sin förmåga att absorbera vatten, och vid periodiskt regn eller tillfällig vattning orsakar det snabb avrinning och vattenförlust.  Detta kan förhindras genom att blanda jorden med zeolit, så att den behåller sin goda absorptionsförmåga och håller kvar mer fukt.

Som du kan se är Active (Actiw) Filter definitivt ett bättre filtermaterial än glas i nästan alla avseenden, samtidigt som det saknar de nackdelar som glas har.

Aktiv yta

  • Active (Actiw) Filter - 60 000 000 m2/m3 = 60m2/gram
  • Glas - 1 miljon m2/m3 = 1m2/gram

Bulkvikt

  • Active (Actiw) Filter - 1 liter = 0,9 kg
  • Glas - 1 liter = 1,3 kg

Regenereringskapacitet

  • Active (Actiw) Filter - ja
  • Glas - nej

Jonbyteskapacitet för ammoniak NH4

  • Active (Actiw) Filter - 23 gram NH4/kilogram
  • Glas - 0
Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

No products in the cart.

Return To Shop